GALI
gali_008.png
gali_009.png
gali_007.png
gali_002.png
gali_003.png
gali_001.png

Gali - 'Rambo' (official music video)

July. 2017 | film by SHIHJIREN
Gali - 《 Rambo 》
我们每个人都在这座城市里穿梭,在这枪林弹雨的丛林里求生存,画面中的一些特效,就像是一个保护色,

像是迷彩一样,将我们隐身在这丛林中,为了生存,战斗服、迷彩、保护色,在上海这座城市中。